UIT The Arctic University of Norway

Introduksjon

Les den offisielle beskrivelsen

UiT Arktis Universitetet i Norge Universitetet i Tromsø fusjonerte 1 august 2013 med Høgskolen i Finnmark og ble UiT Arktis Universitetet i Norge.

UIT Arktis Universitetet i Norge er det nordligste universitet av verden. Sin beliggenhet i utkanten av Arktis innebærer en misjon. Arktis er av økende global betydning. Klimaendringer, utnyttelse av ressursene i Arktis og miljøtrusler er temaer av stor offentlig interesse, og som Universitetet i Tromsø tar spesiell interesse. Ved UiT Arktis Universitetet i Norge kan du utforske globale spørsmål fra en close-up perspektiv.

Kunnskaps på toppen av verden Livet i nord er formet av vill natur, kontrasterende lys- og værforhold, geografiske avstander og multikulturalisme. Mange av UiT's forskningssentre og studieprogrammer reflektere den spesifikke karakter av arktiske Norge.

UiT's nøkkel forskning fokuserer på polar miljø, klima forskning, urfolk, fred og konflikt transformasjon, telemedisin, medisinsk biologi, romfysikk, fiskeri vitenskap, marin biosprospecting, lingvistikk og beregningskjemi.

UiT's Centre for Advanced Studies i teoretisk lingvistikk, CASTL, og CTCC, Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi, har begge blitt utpekt Norwegian Centres of Excellence. I 2002 ble Tromsø-baserte NST, Norsk senter for telemedisin, ble utnevnt en World Health Organization Collaboration Centre.

ARCTOS-nettverket ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, er en leder innen forskning på marine arktiske økosystemer og en viktig partner for Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Institutt for fysikk fokuserer på nordlys og romforskning. Alle disse instituttene er av høy internasjonal anseelse.

Universitetet er en del av FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret) i Tromsø. Hvert år i januar den internasjonale konferansen Arctic Frontiers inviterer forskere, politikere og representanter fra næringslivet for å diskutere arktiske spørsmål på tvers av faglige grenser. Sekretariatet i Arktisk råd ligger ved Framsenteret. Forskere fra universitetet og Framsenteret er involvert i flere internasjonale programmer i Arktisk Råd.

En internasjonal hub 12 000 studenter og 2700 ansatte studere og arbeide ved Universitetet i Tromsø. Undervisningen er forskningsbasert. UiT's syv fakulteter tilby, på tross av en dedikasjon til nord problemstillinger, et bredt spekter av utdanninger. Fagmiljøet i Tromsø er svært internasjonal. Mer enn 20% av de faglig ansatte og 10% av studentene er fra utlandet. Universitetet tilbyr mer enn 20 engelsk undervist mastergradsprogrammer, og alle fakulteter tilbyr engelsk undervist kurs på både bachelor- og masternivå.

UiT Arktis Universitetet i Norge er en av grunnleggerne av University of the Arctic, et internasjonalt nettverk av 140 studie og forskningsinstitusjoner i det sirkumpolare området. Men universitetet samarbeider med alle deler av verden. 200 internasjonale avtaler sikre et aktivt akademisk utveksling av studenter og ansatte med partnerinstitusjoner over hele verden.

Den 1. januar 2009 ble Universitetet i Tromsø fusjonerte med Høgskolen i Tromsø. 1. august 2013 Universitet fusjonert med Høgskolen i Finnmark. Det nye universitetet har nå fire studiesteder. De er locaded i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Antall studenter og studieprogrammer øker på grunn av denne fusjonen. Det nye universitetet har blitt en enda viktigere drivkraft for Nord-Norge og internasjonalt samarbeid i nordområdene.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk

Se MSc » Se skolens masterprogrammer »

Programmer

Denne skolen tilbyr også:

Master

Master I Reiselivsstudier

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Alta

Master av turisme studier Programmet er utviklet for å forberede studentene på karriere oppføring eller posisjoner i kommersielle, offentlig, eller non-profit organisasjoner som gir besøkende tjenester på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og ... [+]

Master of Tourism Studies Master av turisme studier Programmet er utviklet for å forberede studentene på karriere oppføring eller posisjoner i kommersielle, offentlig, eller non-profit organisasjoner som gir besøkende tjenester på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og forbruk, samt samfunn, kultur og natur. Programmet legger særlig vekt på hvordan natur og kultur kan brukes av en ansvarlig næring. Den bygger på teorier om markedsføring, event management, sosiologi, geografi og antropologi. Programmet fokuserer også på kjønnsperspektiv og likestilling. Vellykket kandidater vil i løpet av to års program har fått nødvendig kunnskap i turisme som næring og som et sosialt fenomen, innsikt i skjæringspunktet mellom produksjon, markedsføring og forbruk, samt samfunn, kultur og natur. Programmet legger særlig vekt på hvordan natur og kultur kan brukes av en ansvarlig næring. Den bygger på teorier om markedsføring, event management, sosiologi, geografi og antropologi. Programmet fokuserer også på kjønnsperspektiv og likestilling. Programmet gir en vitenskapelig forståelse av reiseliv og turisme som skal implementeres i en masteroppgave. Det understreker også forskningsetikk og utvikling av analytisk, kritisk tenkning. Oppbygging Philosophy of Social Science Turisme Theory Arv turisme Turisme Forbruk og praksis Nature Tourism Based Eventledelse Travel & Tourism Marketing Forskningsmetode Masteroppgave Læringsutbytte Kunnskap: avansert kunnskap om reiseliv spesialisert kunnskap om turisme forbruk og praksis, reiseliv og turisme markedsføring, og event management spesialisert kunnskap om arv turisme spesialisert kunnskap om naturbasert reiseliv inngående kjennskap til vitenskapelige perspektiver og metoder innen reiseliv Ferdigheter: analysere eksisterende teorier og metoder innen reiseliv arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske løsninger på problemer som er relevante for turisme gjennomføre en begrenset forskningsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende etiske standarder kritisk analysere kilder til informasjon og bruke disse til å strukturere og formulere resonnement uavhengig gjennomføre reiselivsforskning Generell kompetanse: analysere turisme i kritiske og etiske måter anvende kunnskap om turisme i nye prosjekter kommunisere refleksiv tenkning på reiselivsutvikling bidra til innovasjon og innovasjonsprosesser innenfor reiseliv vurdere bærekraftig utvikling av turisme Opptakskrav Søkere må ha en Bachelor grad i turisme, samfunnsvitenskap eller humaniora som inkluderer minst 80 studiepoeng som anses å være relevant for denne studien. Søknadsfristen er 15. april for norske søkere. For internasjonale søkere fristen er 1 desember. Søkere må ha en Bachelor grad i turisme, samfunnsvitenskap eller humaniora som inkluderer minst 80 studiepoeng som anses å være relevant for denne studien. Alle søkere må dokumentere minimum karakteren C fra lavere grad. Ikke-EU-søkere må ha en generell studiekompetanse fra sine hjemland og sertifiserte språkkrav i engelsk. En liste over kravene til generell studiekompetanse i Norge kan bli funnet på nettstedet til Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). For språkkrav henviser vi til NOKUT`s GSU-listen. For studenter fra ikke-engelsktalende land, er en engelsk språktest som regel også nødvendig. Undervisning og vurdering Forskningsbasert undervisning foregår i seminarer med forelesninger og forpliktelser fra kandidatene i form av gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner. Kandidatene blir opplært i statistisk databehandling. Noen emner kan gis i samarbeid med andre institusjoner. Før kandidatene kan gå opp til eksamen, må alle nødvendige arbeidet bli godkjent. Hvis de nødvendige arbeidet ikke er godkjent, kan kandidaten ikke sitte for den ordinære eksamen før han / hun har bestått en separat skriftlig eksamen. Kandidatene er oppnevnt en veileder til avhandlingen etter innlevering av obligatorisk forslaget. Skandinavisktalende kandidater er tillatt å bruke morsmålet i sluttvurdering. Undervisningsspråk Norsk Jobb prospectives Studien danner grunnlaget for en rekke arbeidsområder: Utvikling av bærekraftig turisme og opplevelsesprodukter Markedsføring og kommunikasjon av turisme og opplevelsesprodukter Etablering av kulturbaserte og naturbaserte bedrifter Reise Livets organisasjonsenhet (Norsk Hospitality, Innovasjon Norge, etc.) Internasjonale organisasjoner (NGO) Offentlige anliggender og rammebetingelser for turisme Konsulent som jobber for reiselivsnæringen Etterforskning Work Forskning og utvikling undervisning Tilgang til videre studier Studien legger grunnlaget for doktorgradsstudier. [-]

Master I Urfolksstudier

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, i samarbeid med Senter for samiske studier, tilbyr en to-års fulltids Master Programme in Indigenous Studies (MIS). Studiet er tverrfaglig og gjør bruk av den kompetansen er samlet i flere institutter ved fakultetet. Satsingsområdet av masterstudiet er fremveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, de historiske erfaringer og ... [+]

Master i urfolksstudier Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, i samarbeid med Senter for samiske studier, tilbyr en to-års fulltids Master Programme in Indigenous Studies (MIS). Studiet er tverrfaglig og gjør bruk av den kompetansen er samlet i flere institutter ved fakultetet. Satsingsområdet av masterstudiet er fremveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, de historiske erfaringer og moderne kontekst som urfolk opplever over hele kloden. I løpet av de to års studier, skal studentene ta kurs på til sammen 120 studiepoeng (120 studiepoeng). En 10-kreditt kurs kan velges fra andre kurs som tilbys ved universitetet. Dette valgfag må godkjennes av Academic koordinator og bør være basert på interessene til den enkelte student som en forberedelse til masteroppgaven. De resterende kurs er obligatorisk. De er designet for å gi en bred base, hvorfra den enkelte student kan velge et relevant tema for masteroppgaven. Arbeidet med avhandlingen er overvåket av vitenskapelig ansatte fra de samarbeidende enhetene ved UiT Arktis Universitetet i Norge, og temaene er valgt i samarbeid med de oppnevnte rådgivere. Det er vanlig å gjennomføre datainnsamling for masteroppgaven i slutten av andre semester. Læringsutbytte Hvert program ved UiT Arktis Universitetet i Norge har satt mål for kunnskap, analytisk forståelse og ferdigheter og kompetanse som studentene bør ha nådd innen utgangen av sine studier. Opptakskrav Opptak til masterstudiet i urfolksstudier krever en bachelorgrad (180 studiepoeng), eller tilsvarende kvalifikasjoner i samfunnsfag og det sosiale lovanvendelsen og humaniora. En spesiell interesse for urfolksspørsmål er en forutsetning. Søkere må legge ved en uttalelse av formål skrevet på engelsk (maks to sider). Dette bør inneholde en beskrivelse av deres motivasjon for, interesse for, og forventninger til egen masterstudier. Dokumentert erfaring fra arbeid knyttet til urfolk og / eller studier vil være en fordel. Søkere fra andre universiteter enn Universitetet i Tromsø bør legge ved en kort beskrivelse av alle relevante kurs som er nevnt i ulike applikasjoner og sertifikater. Programmet har som mål å rekruttere samisk, nordiske og internasjonale studenter. En blandet gruppe studenter vil styrke komparative aspekter av programmet, og vil bidra til internasjonal nettverksbygging. Opptak av studenter fra ulike land og regioner vil bli vektlagt for å sikre en variert studentgruppe. Etnisk bakgrunn vil også være relevant i denne sammenheng. Undervisning og vurdering Organiseringen av undervisningen vil avhenge av karakteren og innholdet i hver kurs. Den type undersøkelse er angitt i hver modul. Mer informasjon om undervisning og eksamen kan bli funnet i beskrivelsen av hvert enkelt kurs. Seminarer i metodikk og oppgaveskriving løpe parallelt med de andre kursene gjennom studiene. Kurset i metodikk binder sammen de ulike kurs og disiplinære tilnærminger. Dette utgjør grunnlaget både for utvikling av studentenes individuelle forskningsdesign og for integrering av urfolk perspektiver i forskning. Alle studenter vil bli utnevnt en veileder i andre semester. Tilsyn skal gis både gjennom seminarer og individuell veiledning. Undervisningsspråk Engelsk. Jobb prospectives Med en mastergrad i urfolksstudier, studentene er kvalifisert for arbeid innen: undervisning og utdanning, forfremmelse og implementering av urfolksspørsmål internasjonalt, sivilsamfunnsorganisasjoner, regjeringen og offentlig sektor, prosjektledelse, forskning og studier i urfolksspørsmål. [-]

MSc

Master Of Science I Computer Science

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Informatikk omgir oss overalt i hverdagen, slik som internett og mobiltelefoner. Programmet er svært praktisk og eksperimentelt, der studentene lærer å designe, utvikle og programmere avanserte datasystemer. All undervisning vil bli holdt på engelsk, og programmet har studenter fra hele verden. [+]

Programmet dekker både det teoretiske grunnlaget og de eksperimentelle metoder i informatikk. Høyere nivå kurs er direkte knyttet til forskning innenfor instituttet. Dette innebærer en mulighet for betydelig kunnskap i de områder som omfattes. Programmet består av fire obligatoriske kurs i informatikk, totalt 40 studiepoeng, og 20 studiepoeng valgfag. De valgfrie emnene kan være innenfor temaer som økonomi, ledelse, psykologi og entreprenørskap. Programmet avsluttes med en masteroppgave på 60 studiepoeng. Masteroppgaven kan også gjøres i samarbeid med en ekstern IT-selskap. Læringsutbytte For hvert program ved UiT er det fastsatte mål for kunnskap, analytisk forståelse, ferdigheter og kompetanse som en student bør ha nådd innen utgangen av studiene. Kunnskap - Kandidaten vil ... Ha en bred solid fundament i informatikk Har betydelig dybde på forståelse av et valgt område av spesialisering Har en dyp forståelse på state of the art distribuert og parallelle programvare arkitekturer Har en solid forståelse av systemet og applikasjonsutvikling relevant for den valgte spesialitet Ferdigheter - Kandidaten vil ... Arbeide selvstendig med et betydelig, ikke-triviell problem over lengre tidsrom Analysere et problem og planlegge hvordan du skal jobbe mot en løsning Planlegge, organisere og utføre det arbeidet som kreves for å løse problemet. Tilpasse seg endringer og begrensninger. Demonstrere gjennomførbarheten av løsningen ved å implementere sentrale deler Samle inn og analysere relevante beregninger som karakteriserer problemet og løsningen Skriv en godt strukturert og tydelig formulert rapport som beskriver arbeidet med avhandlingen og reflektere over sine resultater Generell kompetanse - Kandidaten vil ... Har en interesse for den videre utviklingen av datateknologi som et dynamisk felt under påvirkning av fremskritt i disiplin, endringer i teknologi, og i bruksområder, forretningsmodeller og bedrifter. Kommunisere effektivt, muntlig og skriftlig, innen feltet, og med det offentlige så vel som eksperter på andre felt Forfølge livslang læring og utvikling Vær oppmerksom på relevante sosiale og etiske problemstillinger og anvende denne bevisstheten til deres yrkesutøvelsen Opptakskrav Opptak til mastergradsstudiet i informatikk krever en Bachelor grad (180 studiepoeng) i informatikk eller tilsvarende kvalifikasjoner. Mer informasjon om opptakskrav: Generell studiekompetanse - Master I tillegg spesialisering i informatikk verdt tilsvarer ikke mindre enn 80 studiepoeng er nødvendig. Gode ​​programmeringskunnskaper, (helst i C, Python) på et systemnivå, og kunnskap om operativsystemer er sterkt nødvendig. Studentene forventes å ha kompetanse tilsvarende forutsetningene kursene i studiet bygger på. Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og Kvoteordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. Elektroniske søknaden, studere kode 2017. Søkere fra land utenfor Norden må legge ved en oversikt på sine praktiske kunnskaper om programmering og hva store implementeringsprosjekter de har vært involvert i. Søkerne bør gi eksempler (se URLer) av slike prosjekter og deres eget bidrag (programmeringsdelen) til disse prosjektene. [-]

Master Of Science I Fysikk

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Den sentrale beliggenheten til Tromsø i Arktis har ført til betydelig aktivitet knyttet til jordobservasjon og fjernmåling teknologier. I dag, rundt 250 mennesker arbeider med fjernmåling i Tromsøområdet, produsere stadig økende omsetning som gjør det en sektor av stor økonomisk betydning. The Earth Observation gruppe ved UiT bidrar til denne utviklingen både gjennom grunnleggende forskning og applikasjonsutvikling ... [+]

Master of Science i fysikk Den sentrale beliggenheten til Tromsø i Arktis har ført til betydelig aktivitet knyttet til jordobservasjon og fjernmåling teknologier. I dag, rundt 250 mennesker arbeider med fjernmåling i Tromsøområdet, produsere stadig økende omsetning som gjør det en sektor av stor økonomisk betydning. The Earth Observation gruppe ved UiT bidrar til denne utviklingen både gjennom grunnleggende forskning og applikasjonsutvikling. Gruppen har sterke forbindelser til lokale bedrifter, forskningsinstitutter og brukere av satellittbilder, samt til internasjonale forskningsinstitusjoner. Det tverrfaglige samarbeid med disse aktørene er viktig i utformingen av nyttige verktøy for applikasjoner som oljesøl deteksjon, gjenkjenning skip, havis kartlegging og breen overvåking. The Earth Observation Konsernet besitter et stort arkiv av satellittdata og bakkesannhets data, og har tilgang til kraftige regneanlegg. Målet med jordobservasjon disiplin er å lære teknikker som brukes i satellitt fjernmåling av jorden, med fokus på miljøovervåking. Verktøyene er hentet fra ulike felt som signal og bildebehandling, mønstergjenkjenning, anvendt statistikk og fysikk. Målet er videre å levere kandidater til jorden observasjon samfunnet, og gir kompetente arbeidere til alle ledd i verdikjeden, fra brukere av fjernmålingsdata i ressursforvaltning og besluttende organer til industri, forskningsinstitutter og akademia. Oppbygging Signalbehandling Mønstergjenkjenning Valgfritt emne (10 studiepoeng) Masteroppgave i fysikk (10 av 60 studiepoeng) Digital bildebehandling Jordobservasjon fra satellitter Masteroppgave i fysikk (20 av 60 studiepoeng) Miljøovervåking fra satellitt Masteroppgave i fysikk (30 av 60 studiepoeng) Læringsutbytte Kunnskap - Kandidaten: har en solid basis i fysikk generelt har et avansert nivå av kunnskap i en av disiplinene som tilbys har kunnskap om vitenskapelige metoder i matematikk, statistikk og fysikk Ferdigheter - Kandidaten: er i stand til å bruke vitenskapelig måleutstyr og utføre avanserte eksperimenter er i stand til å vurdere og analysere måledata er i stand til å bruke programmeringsverktøy for å løse fysiske problemer numerisk er i stand til å vurdere og analysere publiserte teorier, metoder og eksperimenter i fysikk litteratur er i stand til å arbeide selvstendig med problemløsning Kompetanse - Kandidaten: viser gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, i presentasjonen av vitenskapelig arbeid, både for en allmennheten og for spesialister på feltet viser et godt arbeidsmiljø vane, følger etiske regler, og er i stand til å fortsette en karriere innen forskning, produksjon, utvikling og tekniske yrker i samfunnet Opptakskrav Opptak til masterprogrammet i fysikk krever en bachelorgrad i fysikk, eller annen grad følger et studieprogram på ikke mindre enn tre års varighet, eller tilsvarende utdanning godkjent i henhold til norske universiteter loven § 3-4. I tillegg er spesialisering i fysikk verdt tilsvarer ikke mindre enn 80 studiepoeng som kreves. Normalt en gjennomsnittskarakteren C eller bedre kreves i bachelorgraden eller lignende grunnlag for opptak. Undervisning og vurdering Kursene i studiet har varierte undervisningsformer, typisk forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, dataarbeid, eller kombinasjoner av disse. Spesialpensa, prosjektoppgaver og Master¿s oppgaven er overvåket på individuell basis av department¿s vitenskapelig ansatte, eventuelt i samarbeid med eksterne bedrifter eller institusjoner etter avtale. Undervisningsspråk Undervisningsspråket er engelsk og alle pensummaterialet er på engelsk. Eksamensoppgavene gis på engelsk, men kan besvares enten på engelsk eller et skandinavisk språk. Også masteroppgaven kan skrives enten på engelsk eller et skandinavisk språk. Utvekslingsmuligheter Utvekslingsstudier i utlandet eller ved Universitetssenteret på Svalbard kan gjenkjennes i mastergraden hvis anbefalt av veileder, og bare hvis de eksterne kurs er validert før avreise. Jobb prospectives Programmet fører til spennende karrieremuligheter innenlands og utenlands innen forskning, næringsliv, forvaltning og undervisning, både i privat og offentlig sektor. Tilgang til videre studier Fullført masterstudier kvalifiserer for opptak til PhD-studier i fysikk, avhengig av tilfredsstillende karakterer i Mesterens og bachelorgrad. PhD-studier i fysikk tilbys ved UiT Arktis Universitetet i Norge. [-]

Master Of Science I Kjemi

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Institutt for kjemi er en høyt rangert forskningsinstitutt og samarbeider tett med mange gode forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet arrangerer et Senter for fremragende forskning (SFF) i teoretisk og beregningsbasert kjemi og et nasjonalt forskningssenter i strukturbiologi. Institutt videre med i et senter for marin bioprospektering der vår ekspertise innen molekylær analyse, biokatalysator forskning, syntetisk kjemi, celle kjemi og bioteknologi utnyttes. For din mastergrad, kan du velge en spesialisering og arbeide i ett av disse forskningsgruppene. Du kan velge praktisk kjemi med omfattende laboratoriearbeid, eller rene teoretiske studier der matematiske modeller og datamaskiner er de viktigste verktøyene. Omfattende kunnskap om kjemi blir stadig viktigere i disipliner som medisin og helse, biologi, miljøstudier, bioteknologi, geologi, materialvitenskap, nanoteknologi og apotek, og som studiet av molekyler og deres egenskaper, forblir sentralt viktig i enhver tverrvitenskapelig kjemi forskningsfeltet. [+]

Institutt for kjemi er en høyt rangert forskningsinstitutt og samarbeider tett med mange gode forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet arrangerer et Senter for fremragende forskning (SFF) i teoretisk og beregningsbasert kjemi og et nasjonalt forskningssenter i strukturbiologi. Institutt videre med i et senter for marin bioprospektering der vår ekspertise innen molekylær analyse, biokatalysator forskning, syntetisk kjemi, celle kjemi og bioteknologi utnyttes. For din mastergrad, kan du velge en spesialisering og arbeide i ett av disse forskningsgruppene. Du kan velge praktisk kjemi med omfattende laboratoriearbeid, eller rene teoretiske studier der matematiske modeller og datamaskiner er de viktigste verktøyene. Omfattende kunnskap om kjemi blir stadig viktigere i disipliner som medisin og helse, biologi, miljøstudier, bioteknologi, geologi, materialvitenskap, nanoteknologi og apotek, og som studiet av molekyler og deres egenskaper, forblir sentralt viktig i enhver tverrvitenskapelig kjemi forskningsfeltet. 2-årige masterprogrammet inkluderer deltakelse som et fullverdig medlem av en av forskningsgruppene, gjennomføre et forskningsprosjekt med en uavhengig vitenskapelig avhandling, tilsvarende 60 studiepoeng. Gjennom prosjektet vil masterstudent jobbe tett i team med og overvåkes av PhD-studenter, postdoktorstipendiater og seniorforskere (professorer). I tillegg inneholder programmet emner (kurs) som ekspanderer på studentenes valgte hovedfag og andre spesielle læreplaner, tilsvarende 60 studiepoeng. De fem forskningsgrupper er: Inorganic- og materialkjemi gruppe Organisk kjemi gruppe Teoretisk kjemi gruppe Strukturkjemi gruppe Molekylære biosystemer gruppe Forskningsgruppene gi masterprosjekter og læreplaner som gir kvalifisering erfaring for jobber i felt som beskrevet above.The masterprogrammet i kjemi tilbyr fem disipliner som sammenfaller med de fem forskningsgrupper: Den unike og nasjonalt ledende kompetanse og status i mange felt av kjemi og kjemisk biologi ved instituttet har ført til etablering og deltakelse i flere nasjonale sentre: Den Teoretisk kjemi og Inorganic- og Material kjemi grupper er ansvarlig for et Senter for fremragende forskning (SFF): Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC). The Organic Chemistry, strukturkjemi og molekylær Biosystems grupper deltar og er sentrale aktører i et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI): MabCent - Senter for bioprospektering og medisiner De strukturkjemi og molekylær Biosystems grupper er ansvarlig for et nasjonalt senter i strukturbiologi: Norsk Structural Biology Centre (NorStruct) Masterstudenter og deres prosjekter vil i mange tilfeller være nært forbundet med et av sentrene og aktivitetene der. Masterstudiet i kjemi tilbyr fem disipliner sammenfallende med de fem forskningsgrupper: Bioinorganic Chemistry (Inorganic- og materialkjemi) Organisk kjemi Strukturell biologi / kjemi Teoretisk kjemi Molecular Biosystems (ny) Læringsutbytte Kandidaten bør ha følgende læringsutbytte: Kunnskap har omfattende kunnskap om de grunnleggende områder av kjemi (uorganisk, organisk, fysisk og biokjemi) har inngående kunnskap i minst én spesialisert felt av kjemi eller biologisk kjemi har innsikt i det internasjonale grensesprengende forskning og utvikling i hennes / hans spesialisering i kjemi eller biologisk kjemi har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om kjemi og av en eller flere støtte fag som biokjemi, bioteknologi, fysikk, matematikk eller informatikk, for å forstå dypt og behandle fenomener som forekommer i hennes eller hans fagområde. Ferdigheter har evnen til å kommunisere vitenskapelig informasjon klart og presist, både skriftlig og muntlig former har evnen til å lese, forstå og bruke vitenskapelig litteratur har kjøpt de grunnleggende verktøyene som trengs for å utføre selvstendig forskning i hennes / hans fagområde. har blitt dyktigere i hans / hennes spesialisert område og kan fullføre et avansert forskningsprosjekt. Generell kompetanse kan bedømme påliteligheten av informasjon hentet fra forskjellige kilder og har en sunn kritisk holdning til kunnskap fra alle kilder. kan anvende sine kunnskaper i kjemi eller biologisk kjemi for å løse problemer i andre realfag kan oppnå noen uavhengig forskning og kommunisere de problemstillinger og resultater i både skriftlige og muntlige former. kan utføre kunnskapsbaserte evalueringer av generelle problemer i vitenskap og formidle dette til publikum kan oppnå forsknings prosjekter under veiledning, f.eks under et PhD-program i kjemi eller beslektede områder Opptakskrav Opptak til mastergradsprogrammet i kjemi krever en Bachelor grad (180 studiepoeng) i kjemi eller tilsvarende. Mer informasjon om opptakskrav: Generell studiekompetanse - Master Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra land utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og Kvoteordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. [-]

Master Of Science I Matematikk

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Ingenting varer evig. Unntatt matematikk! Matematikk er grunnlaget for alle vitenskaper samt teknologi. [+]

Studentene kan velge mellom tre spesialiteter; algebra, analyse / differensialgeometri eller anvendt matematikk. Noen av de spesielle felt inkluderer kryptografi, tallteori, elliptiske kurver, algebra, differensialgeometri, kompleks analyse, ikke-lineære bølger og dynamiske systemer. I anvendt matematikk avhandling temaer kan forholde seg til plasmafysikk, optikk, matematisk økologi og bioinformatikk. Mastergraden program består av en masteroppgave på 60 studiepoeng i tillegg til obligatoriske kurs og en spesiell læreplan som beløper seg til 60 studiepoeng. Dette er avhengig av den valgte spesialitet. Følgende disipliner tilbys: Algebra Analyse / Differential Geometry Anvendt matematikk Læringsutbytte For hvert program ved Universitetet i Tromsø er det fastsatte mål for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som en student bør ha nådd innen utgangen av studiene. Ved fullføring av programmet, vil kandidatene ha følgende egenskaper: Kunnskap har avansert kunnskap innenfor en av de matematiske områdene algebra, analyse / differensialgeometri eller anvendt matematikk. har en solid kunnskap om felt i nærheten av det valgte hovedområdet. har tilstrekkelig kunnskap om matematikk for å undervise i videregående skole. Ferdigheter kan skrive kompliserte problemstillinger, avdekke strukturer og formulere presise problemstillinger, finne egnede analytiske og / eller numeriske løsningsmetoder, og tolke løsningene. har gode praktiske ferdigheter i bruk av relevante programmeringsverktøy. kan samarbeide, hvis nødvendig i et tverr måte, med andre spesialister. kan finne presise og vitenskapelige formuleringer, i muntlig og skriftlig språk, i norsk så vel som på engelsk. kan bruke eksisterende litteratur på en aktiv måte å forstå arbeidet til andre forskere, og som støtte for å løse egne matematiske problemer. Generell kompetanse har en solid kunnskap om et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsning innenfor det valgte området av spesialisering. ha tilegnet seg god teoretisk innsikt og evne til å anvende teori for utvikling av metoder og teknikker for å løse problemer. besitter de nødvendige kvalifikasjoner for arbeid innen industri, teknologi, vitenskap, informasjonsteknologi, og skoler. kan anvende kunnskap innenfor matematikk og statistikk på problemstillinger innenfor samfunns- og naturvitenskapene. kan gjøre selvstendig vitenskapelig arbeid og formulere innholdet i arbeidet innenfor rammen av terminologien av feltet. kan gjøre kunnskapsbaserte vurderinger om generelle vitenskapelige problemstillinger og kommunisere disse i offentligheten. Opptakskrav Opptak til mastergradsprogram i matematikk krever en Bachelor grad (180 studiepoeng) i matematikk eller tilsvarende kvalifikasjoner i matematikk. Mer informasjon om opptakskrav: Generell studiekompetanse - Mestere Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret. Søkere fra land utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og Kvoteordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. Elektroniske søknaden, studere kode 2003. [-]

Master Of Science I Matematikk Og Finans

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Masterstudiet inneholder hovedsakelig spesialiserte kurs i retning finans, inkludert tre avanserte kurs på Handelshøgskolen, BFE. Dette er BED-3042 Intermediate Finance, BED-3043 Advanced Finance og SOK-3006 Mikroøkonomi. [+]

Masterstudiet inneholder hovedsakelig spesialiserte kurs i retning finans, inkludert tre avanserte kurs på Handelshøgskolen, BFE. Dette er BED-3042 Intermediate Finance, BED-3043 Advanced Finance og SOK-3006 Mikroøkonomi. I matematikk kurset MAT-2202 optimalisering modeller fokuserer på modellering av problemstillinger i økonomi og finans, mens kurset MAT-3212 Stochastic differensialligninger behandler avansert stokastisk modellering av økonomiske tidsserier. Bortsett fra dette ene gir et kurs i teoretisk statistikk (STA-2002) og et kurs i matematikk arbeider med lineære partielle differensialligninger (MAT-3200), inkludert Fokker-Plank (Black-Scholes) ligninger og deres anvendelser i finans. Den siste delen av masterstudiet er et halvt års arbeid med en masteroppgave. Her studentene forbedre sin kompetanse gjennom arbeid med forsknings- eller utviklingsprosjekter som involverer bruk av matematikk og statistikk innenfor saker fra økonomisk eller politisk vitenskap. I tredje semester masteroppgaven er forberedt, enten gjennom et prosjekt avhandling (MAT-3230) av størrelse 10 studiepoeng ved Institutt for matematikk og statistikk, eller gjennom en tilsvarende avansert kurs ved Handels, dvs. SOK-3050 Avanserte emner i økonomi. Læringsutbytte For hvert program ved Universitetet i Tromsø er det fastsatte mål for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som en student bør ha nådd innen utgangen av studiene. Ved fullføring av programmet, vil kandidatene ha følgende egenskaper: Kunnskap har solid kunnskap innen avanserte temaer i matematikk og statistikk, inkludert partielle differensialligninger, stokastiske differensialligninger, teori for numeriske beregninger og slutningsmekanismer i statistikken. har avansert kompetanse i internasjonal finans, inkludert teori for porteføljer, prising av derivater, camp og indeks modeller, kredittrisiko, effektive markeder og hedgefond. Har avansert kunnskap innen stokastisk modellering av økonomiske tidsserier, volatilitet prediksjon, og analyse av markedsrisiko. har god kunnskap om Optimation modeller og deres anvendelser i økonomi og finans. Ferdigheter kan formulere og analysere avanserte stokastiske modeller for økonomisk tidsserier kan benytte stokastiske modeller for kvantifisering av risiko og prediksjon av risiko. har gode kunnskaper om programmering, og kan bidra til utvikling av programvareløsninger. kan analysere avanserte økonomiske modeller, blant andre modeller for prising av derivater og håndtering av risiko. kan håndtere oppgaver som krever mye av data og beregning. Generell kompetanse c en bruker spesialiserte verktøy og modeller fra matematikk og statistikk for å analysere problemer og problemstillinger innenfor økonomi og finans. kan bidra til forskning og utvikling innen matematikk og finans. kan utnytte kunnskap innen matematikk og økonomi på andre problemer og problemstillinger innenfor naturlige så vel som politiske / humanistiske vitenskaper. kan gjøre forskningsarbeid på hans / hennes egen, og kommunisere resultatet innenfor rammen og terminologi av feltet kan gjøre kunnskapsbaserte betraktninger om generelle problemstillinger innenfor feltet og kommunisere disse til resten av samfunnet. Opptakskrav Opptak til programmet i matematikk og finans - master krever en Bachelor grad (180 studiepoeng) i matematikk og finans eller tilsvarende kvalifikasjoner. Utdanningen må inneholde en fordypning I matematikk og statistikk tilsvarende minst 80 studiepoeng. I tillegg er eksamen i grunnleggende problemstillinger innenfor økonomi nødvendig. Mer informasjon om opptakskrav: Generell studiekompetanse - Mestere Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret. Søkere fra land utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og Kvoteordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. Elektroniske søknaden, studere kode [-]

Master Of Science In Statistikk

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Masterprogrammet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng, 20 studiepoeng obligatoriske kurs i dataintensive statistikk og multivariat statistisk analyse, og fire kurs (40 studiepoeng) av valgfag eller spesialpensum. [+]

Masterprogrammet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng, 20 studiepoeng obligatoriske kurs i dataintensive statistikk og multivariat statistisk analyse, og fire kurs (40 studiepoeng) av valgfag eller spesialpensum. Den forskningsgruppen i statistikk ved Universitetet i Tromsø har sitt hovedfokus på bildebehandling, klimaforskning, biostatistikk, medisinsk statistikk og pålitelighetsanalyse. Masteroppgaven, valgfag og spesiell pensum gjør det mulig for studenter å spesialisere seg i disse forskjellige områdene. Læringsutbytte For hvert program ved Universitetet i Tromsø er det fastsatte mål for kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som en student bør ha nådd innen utgangen av studiene. Ved fullføring av programmet, vil kandidatene ha følgende egenskaper: Kunnskap har avansert kunnskap om statistiske begreper, prinsipper og metoder har en solid kunnskap om felt i nærheten av statistikk, spesielt innen matematikk har tilstrekkelig kunnskap om statistikk for å undervise i videregående skole har en solid kunnskap om en konkret vitenskapelig problemstilling og statistisk modell som beskriver problemet Ferdigheter kan skrive kompliserte problemstillinger, avdekke strukturer og formulere presise problemstillinger, finne egnede analytiske og / eller numeriske løsningsmetoder, og tolke løsningene ha gode praktiske ferdigheter i minst ett vanlig brukt statistisk programmeringsverktøy. kan samarbeide, hvis nødvendig i et tverr måte, med andre spesialister. kan finne presise og vitenskapelige formuleringer, i muntlig og skriftlig språk, i norsk så vel som på engelsk kan bruke eksisterende litteratur på en aktiv måte å forstå arbeidet til andre forskere, og som støtte for å løse egne matematiske problemer. kan bruke statistiske metoder i teori og praksis, og foreta en selvstendig vurdering av anvendelsen av en statistisk modell for et gitt praktisk problem Generell kompetanse har en solid kunnskap om et bredt spekter av metoder og teknikker for analyse og problemløsning innen statistikk. ha tilegnet seg god teoretisk innsikt og evne til å anvende teori for utvikling av metoder og teknikker for å løse problemer. besitter de nødvendige kvalifikasjoner for arbeid innen industri, teknologi, vitenskap, informasjonsteknologi, og skoler. kan anvende kunnskap innenfor matematikk og statistikk på problemstillinger innenfor samfunns- og naturvitenskapene. kan gjøre selvstendig vitenskapelig arbeid og formulere innholdet i arbeidet innenfor rammen av terminologien av feltet kan gjøre kunnskapsbaserte vurderinger om generelle vitenskapelige problemstillinger og kommunisere disse i offentligheten. Opptakskrav Opptak til masterprogrammet i Statistisk krever en bachelorgrad i statistikk eller matematikk eller annen grad følger et studieprogram på minst tre år, eller tilsvarende utdanning godkjent i henhold til norske universiteter loven § 3-4. I tillegg spesialisering i statistikk / matematikk av tilsvarende ikke mindre enn 80 studiepoeng er nødvendig. En gjennomsnittskarakteren C eller bedre kreves i bachelorgraden eller lignende grunnlag for opptak. Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret og 1. november for opptak til vårsemesteret. Søkere fra land utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og Kvoteordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. Elektroniske søknaden, studere kode 2036. [-]

Master Of Science I Telemedisin Og E-helse

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

han toårige masterstudiet i telemedisin og e-helse gir innsikt i design, program og gjennomføring av moderne teknologi til offentlige helsetjenester. Masterstudiet er et samarbeid mellom UiT Arktis Universitetet i Norge og Norsk senter for samhandling og telemedisin (NST), som er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise i telemedisin og e-helse. Studentene vil ha ... [+]

Master of Science i telemedisin og e-helse Det toårige masterstudiet i telemedisin og e-helse gir innsikt i design, program og gjennomføring av moderne teknologi til offentlige helsetjenester. Masterstudiet er et samarbeid mellom UiT Arktis Universitetet i Norge og Norsk senter for samhandling og telemedisin (NST), som er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise i telemedisin og e-helse. Studentene skal ha muligheter til å utvikle faglig samarbeid med Senter (NST). Norsk senter for samhandling og telemedisin som en av de mest internasjonalt kjente Telemedisin forskningssentre i verden, og tilbyr en stimulerende forskning og læringsmiljø for studenter i masterstudiet. I løpet av det første året, er studentene pålagt å fullføre alle de obligatoriske kursene. Både de teoretiske og metodiske dimensjoner av programmet vil bli dekket. Det andre året i hovedsak fokuserer på elevens individuelle forskningsprosjekt og skrive opp av masteroppgaven. To bekker tilbys: Helse og Teknologi Læringsutbytte For hvert program ved UiT Arktis Universitetet i Norge er det satt mål for kunnskap, analytisk forståelse, ferdigheter og kompetanse som en student burde ha nådd innen utgangen av studiene. Kandidatene skal være i stand til: Beskrive hovedtyper av telemedisinske anvendelser i dagens bruk i det norske helsesystemet, samt identifisere de viktigste aktørene; Forstå hvordan teknologi og e-helsetjenester kan utnyttes strategisk for å skape nye måter å jobbe sammen; Bidra i design, implementering og bruk av telemedisin og e-helsesystemer; Fremme og innføre telemedisin og e-helsetjenester og programmer; Identifisere forutsetningene for vellykket implementering av telemedisin og e-helsetjenester; Påfør telemedisin og e-helsetjenester i helsefaglig arbeid; Masterstudiet vil også kvalifisere kandidatene for forskerutdanningen i telemedisin og e-helse. Studentene skal tilegne seg: Kunnskap og analytisk forståelse til: Design og implementere moderne teknologi i medisinsk praksis; Konstruere e-helse prosesser, systemer og strategier. Ferdigheter og kompetanse: Relatere teoretiske og metodiske rammeverk til telemedisin og e-helse prosesser; Utvikle kommunikasjonsferdigheter gjennom aktiv deltakelse i gruppediskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner; Design og gjennomføre et forskningsprosjekt som involverer bruk av evidensbasert datainnsamling. Opptakskrav Opptak til mastergradsprogram i telemedisin og e-helse krever en Bachelor grad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i: Helserelaterte profesjonsstudier (for "Helse" stream som medisin, sykepleie, og Physiotheraphy), OR Computer Sciences (for "Technology" stream. Studentene må være dyktig i kjernedatafaglige emner og har gode kunnskaper om programmering). Undervisning og vurdering Undervisnings- og vurderingsformer er beskrevet i læreplanen for hvert kurs. Undervisning: Undervisningsmetoder består av en kombinasjon av vanlige og kompakte forelesninger, hvor studentene skal delta fysisk på campus og også nettbaserte forelesninger, øvelser og oppgaver. Assessment: Ulike vurderingsformer brukes blant annet gruppepresentasjoner, prosjektrapporter, eksperimentelle og Laboratorial oppdrag. Den norske karaktersystemet brukes: AE (pass), med F som ikke bestått. Undervisningsspråk Undervisningsspråket og alt pensum materialet er engelsk. Utvekslingsmuligheter Utenlandsopphold kan gjennomføres i løpet av det andre året etter de obligatoriske kursene blir fullført. Jobb prospectives Masterstudiet i telemedisin og e-helse kvalifiserer sine kandidater til: Fremme og innføre telemedisin og e-helsetjenester og programmer; Delta i utviklingen av telemedisin og e-helse produkter og tjenester; Påfør telemedisin og e-helsetjenester i profesjonelt helsepersonell. Tilgang til videre studier Ved vellykket gjennomføring av studiet, kan studentene være kvalifisert for opptak til ph.d.-program i en rekke fagområder ved UiT Arktis Universitetet i Norge eller andre steder. [-]

Msc Geologi

Campus Heltidsstudier 2 år August 2017 Norge Tromsø

Geologer kartlegge lang, fantastisk historie av jorden. Geologi er for alle som ønsker å finne ut mer om den planeten vi lever på og kombinere kreativitet med en forståelse av spennende fenomener i vår natur. Geologi gir en forståelse av jordskjelv, vulkaner, sklier og andre naturkatastrofer, klima og drivhuseffekten. Du kan studere tektonikk og vulkaner, klimaendringer eller spesialisere deg selv inn i tolkning av seismikk eller sedimenter som forteller en historie om hvordan miljøet var millioner av år siden. [+]

Studien består av en masteroppgave (60 studiepoeng) og obligatoriske og valgfrie emner (60 studiepoeng). Antallet valgfrie emner varierer mellom studieområdene konsentrasjon. Man har muligheten til å følge fag ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) eller i utlandet. Det er fire studieretninger: Petrologi / Structural Geology Maringeologi og geofysikk Sedimentologi og kvartærgeologi Petroleum Geoscience Forskningen gjennomføres i geologi ved UiT Arctic University of Norge fokuserer hovedsakelig på feltarbeid i Nord-Norge, i klima og marin geologi med forskningstokt i polarområdene. Vi har unik geologi rett utenfor døren vår, som tilbyr en spesiell forståelse av prosessene som fortsetter å forme jorden. Tett samarbeid med oljeindustrien sikrer relevante masterprosjekter for markedet blir produsert. Læringsutbytte I tillegg til en solid kompetanse på et spesialisert felt av geologi, skal studentene ha tilegnet seg følgende etter å ha fullført Master of Science i geologi: Kunnskap Avansert kunnskap innenfor en av spesialiseringer; maringeologi og geofysikk, strukturgeologi, sedimentologi og kvartærgeologi, petroleum geofag Kunnskap innenfor vitenskapelig teori og metoder Evnen til å anvende kunnskap på nye teknologiske eller vitenskapelige områder Ferdigheter Analysere geologiske problemer i de metoder og resultater fra den internasjonale forsknings Bruke eksisterende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide individuelt med anvendt og teoretisk problemløsning Bruke relevante metoder for forskning og faglig utvikling individuelt Analysere og holde tilbake en kritisk tilnærming til ulike informasjonskilder og bruke disse for faglig argumentasjon Gjennomføre et individuelt, definert forskningsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende etiske standarder Generell kompetanse Analysere relevante problemstillinger innen geologi Gjelder hans eller hennes kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter Kommunisere omfattende individuelt arbeid og beherske discipline¿s uttrykk Kommunisere problemer, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten Bidra til innovasjon innen geologi Opptakskrav Opptak til masterprogrammet i geologi krever en bachelorgrad (180 studiepoeng) i geologi eller tilsvarende kvalifikasjoner. Mer informasjon om opptakskrav: Generell studiekompetanse - Mestere Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og kvote ordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. Elektroniske søknaden, studere kode 2026. [-]

Teknologi Og Sikkerhet I Nordområdene - Master

Campus Heltidsstudier 2 år August 2016 Norge Tromsø

Naturressursene i nordområdene er å tiltrekke bransjen. Nye offshore olje- og gassfelt er under utvikling. Mineraler og gruvedrift er gitt økt oppmerksomhet. Maritim transport i arktiske farvann er økende. Fiskeriene har blitt svært industrialisert. Nye industrianlegg vil bli utviklet i fjernkontrollen, fiendtlig og sårbare arktiske miljøet. Bransjen står overfor ukjente utfordringer og nye teknologiske løsninger vil bli utviklet og sikkerhet må løses. Ved å bli dette masterprogrammet vil du få en unik arktisk ingeniørkunnskap rettet mot teknologi og sikkerhetsutfordringer i nordområdene. Spesiell oppmerksomhet er gitt til maritime og offshore operasjoner. Ønsker du å ha den unike arktiske ingeniørkompetanse? Er du vitenskap og teknologi orientert? Har du en fascinasjon for nordområdene? Da bør du bli med i team av ingeniører for Arktis! Da er dette masterprogrammet er den riktige tingen for deg! [+]

Naturressursene i nordområdene er å tiltrekke bransjen. Nye offshore olje- og gassfelt er under utvikling. Mineraler og gruvedrift er gitt økt oppmerksomhet. Maritim transport i arktiske farvann er økende. Fiskeriene har blitt svært industrialisert. Nye industrianlegg vil bli utviklet i fjernkontrollen, fiendtlig og sårbare arktiske miljøet. Bransjen står overfor ukjente utfordringer og nye teknologiske løsninger vil bli utviklet og sikkerhet må løses. Ved å bli dette masterprogrammet vil du få en unik arktisk ingeniørkunnskap rettet mot teknologi og sikkerhetsutfordringer i nordområdene. Spesiell oppmerksomhet er gitt til maritime og offshore operasjoner. Ønsker du å ha den unike arktiske ingeniørkompetanse? Er du vitenskap og teknologi orientert? Har du en fascinasjon for nordområdene? Da bør du bli med i team av ingeniører for Arktis! Da er dette masterprogrammet er den riktige tingen for deg! Programmet fokuserer på de tekniske og sikkerhetsrelaterte utfordringer knyttet til industriell virksomhet i nordområdene. Spesiell oppmerksomhet er gitt til maritime og offshore operasjoner i den tøffe og sårbare arktiske miljøet. Studentene får innføring i metoder og verktøy for å håndtere avanserte, komplekse og integrerte tekniske systemer med hensyn til drift og vedlikehold, pålitelighet og produksjon trygghet, helse, sikkerhet og miljørisikoen, samt beredskap. Programmet er en to år, fulltidsstudium med en fast tidsplan. Kursene vil i noen grad være tilpasset deltidsstudenter. Det første året består av 50 studiepoeng av obligatoriske kurs blir felles for alle studenter og en 10 studiepoeng valgfag. Dette er tekniske beskrivende kurs og metodeorienterte kurs. Alle kursene er uavhengige av hverandre. I det andre året studentene vil oppnå en spesialisering av deres fagområde gjennom valgfag og ved valg blant en rekke forhåndsdefinerte læreplanene. Studentene vil også gjennomføre et fordypningsprosjekt. Den siste semester er dedikert til en 30 studiepoengs masteroppgave. Masterprogrammet har tre studieretninger: Og risiko relaibility Nautisk vitenskap Automatisering Læringsutbytte For hvert program på universitetet er det fastsatte mål for kunnskap, analytisk forståelse, ferdigheter og kompetanse som en student bør ha nådd innen utgangen av studiene. Når fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: Kunnskap: Har oversikt over de tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til industrivirksomhet i nordområdene med spesiell vekt på offshore og maritim virksomhet i Arktis. Har kunnskap om tekniske løsninger for drift og vedlikehold av industrianlegg som opererer i nordområdene Vet hvordan de skal bruke de riktige metoder og verktøy for styring og kontroll av komplekse tekniske systemer og drift i et tøft miljø. Har spesialisert innsikt i pålitelighet og produksjon forsikring, drift og vedlikehold av avanserte, komplekse og integrerte systemer, for eksempel produksjonsanlegg, utstyr, maskiner og komponenter. Har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder for teknologi. Er i stand til å bruke kunnskapen i nye områder innen teknologi Kan analysere faglige problemer basert på historie, tradisjoner og egenart av teknologi Har innsikt i utfordringer knyttet til beredskap og krisehåndtering i Arktis Ferdigheter: Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor teknologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. Kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utvikling uavhengig. Kan kritisk analysere og forholde seg til diverse kilder til informasjon, og bruke informasjonen til å strukturere og formulere faglige argumentasjon. Kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med etiske standarder. Kunne delta i sjøsikkerhetsarbeidet og risikovurdering og risikostyring av maritime operasjoner og offshorevirksomhet i Arktis Kan gjelde planlegging og styringsverktøy som kan bidra til redusert risiko for ulykker og mulige skadelige miljøpåvirkninger i Arktis Generell kompetanse Kan søke sikkerhet og bærekraft for miljøet og samfunnet generelt som kjerneverdier. Kan analysere relevante vitenskapelige, faglige og research¿ethical problemer Kan bruke hans / hennes kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. Kan kommunisere omfattende selvstendig arbeid og behersker det gjelder teknologi Kan kommunisere tekniske problemer, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten. Kan bidra til innovasjon Opptakskrav Opptak til masterprogrammet i teknologi og sikkerhet i nordområdene krever en bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen relevant teknologisk grad på bachelornivå. Relevant fagområde kan være mekanisk, prosessering, sikkerhet, nautiske, automasjon eller sivilingeniør. Andre fagfelt kan vurderes på individuell vurdering. Søkere må legge ved en søknad essay (Formål) skrevet på engelsk (maks to sider). Dette bør omfatte beskrivelser av deres motivasjon for, interesse og forventninger knyttet til sine masterstudier og ideer for deres Masteroppgave prosjekt. Forelesningene anta avansert kunnskap om matematikk og statistikk. Mer informasjon om opptakskrav: Generell studiekompetanse - Mestere Søkere fra Norge eller Norden: Søknadsfristen for norske og andre nordiske søkere er 15. april for opptak til høstsemesteret Søkere fra utenfor Norden: Søknadsfristen for selvfinansierende og kvote ordningen søkere er 1ste desember for opptak til høstsemesteret. Elektroniske søknaden, studere kode 2037. [-]

Videoer

Telemedicine and E-health - Master

Tourism

Indigenous Studies - Master

Business Creation and Entrepreneurship - Master

Kontakt

University of Tromsø

Adresse, linje 1 9019, Norway
Telefon +47776440009

UIT - Norges Arktiske universitet - Campus Alta

Adresse, linje 1 Follumsvei 31
Alta 9510, Norway
Telefon +47 78 45 05 00